بنو قرارداد هزار و هشتصد میلیارد تومانی بست

افشا الف و ب

خموتور افزایش نرخ 25 درصدی گرفت

افشا الف و ب

چنوپا افزایش نرخ 15 درصدی گرفت

افشا الف و ب

قیستو، قشیر، قشکر،قپیرا، قاروم، قشهد و قجام برای فروش شکر افزایش نرخ گرفتند

افشا الف و ب

قصفها برای فروش شکر افزایش نرخ 37 درصدی گرفت + اعلام نرخ جدید

افشا الف و ب

خاذین افزایش نرخ گرفت

افشا الف و ب

غگرجی افزایش نرخ گرفت

افشا الف و ب

نیان در مناقصه برنده شد

افشا الف و ب

لطیف افزایش نرخ گرفت

افشا الف و ب

خودرو برای فروش محصولات هایما افزایش نرخ گرفت

افشا الف و ب

دفرا افزایش نرخ 50 درصدی در برخی محصولات گرفت

افشا الف و ب

قجام قرارداد جدید بست

افشا الف و ب

ایران خودرو 4 شرکت را واگذار می کند

افشا الف و ب

کگاز قرارداد سنگین هزار میلیارد تومانی بست

افشا الف و ب

غویتا افزایش نرخ 34 درصدی گرفت

افشا الف و ب

دسانکو افزایش نرخ 20 درصدی گرفت

افشا الف و ب

زملارد قرارداد تولید شیر خشک بست

افشا الف و ب

کاسپین افزایش نرخ 34 درصدی گرفت

افشا الف و ب

خلنت افزایش نرخ 30 درصدی گرفت

افشا الف و ب

کسرا افزایش نرخ 20 درصدی گرفت

افشا الف و ب

تایرا 21 درصد افزایش نرخ گرفت

افشا الف و ب

ختراک افزایش نرخ 25 درصدی گرفت

افشا الف و ب

کماسه افزایش نرخ 21 درصدی گرفت

افشا الف و ب

شلیا افزایش نرخ 23 درصدی گرفت

افشا الف و ب

خزامیا افزایش نرخ گرفت

افشا الف و ب